Algemene huurvoorwaarden I Rent n Go B.V.

Hierna te noemen verhuurder

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene huurvoorwaarden I Rent n Go”.
I Rent n Go: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kampenringweg 26, 2803PE te Gouda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70366543
Huurder: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon met wie I Rent n Go een huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Indien de wederpartij van I Rent n Go een rechtspersoon is, wordt, indien en voor zover zulks uit de aard of strekking van de bedingen voortvloeit, met ‘huurder’ (tevens) aangeduid de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst namens de wederpartij sluit of beoogt te sluiten.
Partijen: I Rent n Go en de huurder gezamenlijk.
Huurovereenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee I Rent n Go zich jegens de huurder heeft verbonden tot de verhuur van een voertuig.
Voertuig: het in het kader van de huurovereenkomst door I Rent n Go aan de huurder ter beschikking gestelde of te stellen, en aan I Rent n Go in eigendom toebehorende motorvoertuig, inclusief alle bijbehoren.
Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van I Rent n Go en iedere tot stand gekomen huurovereenkomst.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk, zoals middels het huurcontract, zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Elk aanbod van I Rent n Go is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van het door de huurder gewenste voertuig.
De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat het daartoe door I Rent n Go opgemaakte huurcontract door de huurder is ondertekend, doch onder voorbehoud:
van het tonen door de huurder van een geldig legitimatiebewijs van de huurder;
van het tonen door de huurder van het rijbewijs van de huurder;
van het tonen door de huurder van een schriftelijk poststuk niet ouder dan 30 dagen, waarmee de combinatie naam/adres van de huurder wordt aangetoond;
van het op verzoek van I Rent n Go tonen door de huurder van een KvK-uittreksel van de eventuele onderneming uit welke naam de huurder handelt;
dat partijen op verzoek van i Rent n Go de eventuele schade aan het voertuig die bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig is, uitdrukkelijk hebben vastgelegd middels het door de huurder ondertekende digitale schaderapport;
dat de huurder de aan de huurovereenkomst verbonden kosten heeft voldaan, behoudens voor zover is overeengekomen dat betaling geheel of gedeeltelijk in een later stadium geschiedt.
Het digitale schaderapport als bedoeld in het vorige lid wordt na ondertekening per e-mail aan de huurder geleverd. Het schaderapport levert dwingend bewijs op van de eventueel bij aanvang van de huurovereenkomst reeds bestaande schade aan het voertuig. Indien tussen partijen geen schaderapport is opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.


ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET VOERTUIG

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde looptijd en huurprijs die uitdrukkelijk in het huurcontract zijn vermeld. Het huurcontract vermeldt tevens:
de klasse van het voertuig;
de hoogte van het eigen risico van de huurder;
de hoogte van de borgstelling (waarborgsom);
de hoogte van de eventueel bijkomende kosten, zoals rijklaarmaakkosten en haal – en brengkosten;
het aantal kilometers per dag dat zonder meerprijs met het voertuig mag worden gereden en welk tarief geldt indien deze limiet wordt overschreden.
Levering en teruglevering van het voertuig geschiedt op locatie van I Rent n Go, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval (terug)levering niet plaatsvindt bij I Rent n Go, komen de transportkosten aanvullend voor rekening van de huurder. De hier bedoelde transportkosten zijn gebaseerd op de kostprijs van het transportbedrijf. De volgende staffels worden gehanteerd, uitgaande van startpunt Gouda:
tot 30 km: € 30,40;
tot 80 km: € 45,20;
tot 150 km: € 64,40.
Voornoemde bedragen zijn exclusief btw.
De reservesleutel van het voertuig, het voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs worden door I Rent n Go behouden.
De overeengekomen huurprijs en waarborgsom als bedoeld in lid 1, dienen bij het sluiten van de huurovereenkomst door de huurder te worden voldaan, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, middels een machtiging tot automatische incasso, contante betaling of overboeking.
De huurder verklaart het voertuig in de staat te hebben ontvangen als waarin het voertuig aan hem is geleverd. Eventuele schade aan het voertuig voordat het voertuig aan de huurder wordt geleverd, wordt door partijen vastgelegd conform het bepaalde in artikel 3.2 onder e.
De aan het gebruik van het voertuig tijdens de huurperiode verbonden kosten, zoals brandstofkosten, tolgelden, reinigingskosten, boetes (incl. administratiekosten) en parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.
Voor rekening van de huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij dit verband houdt met een defect van het voertuig dat bij aanvang van de huurovereenkomst reeds aanwezig was. Indien deze sancties en/of maatregelen aan I Rent n Go worden opgelegd, is de huurder gehouden I Rent n Go op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. btw).
Indien I Rent n Go in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten verstrekt, is de huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 5,- (excl. btw).
I Rent n Go blijft eigenaar van het voertuig, terwijl de huurder daarvan slechts het gebruiksrecht verkrijgt. Het is de huurder daarom verboden het voertuig te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, door te verhuren dan wel de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot I Rent n Go in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het voertuig geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.
Door het aangaan van de huurovereenkomst machtigt de huurder I Rent n Go, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats waar het voertuig zich op dat moment bevindt te betreden en het voertuig aan een keuring of controle te onderwerpen. De huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaats mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan de door of namens I Rent n Go uit te voeren keuring of controle.
De huurder is verplicht om het voertuig uiterlijk op de dag en het eventuele tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van I Rent n Go, overeenkomstig het bepaalde in lid 2, tenzij voordien uitdrukkelijk verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen conform het bepaalde in artikel 6. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van I Rent n Go en de eventuele nadere daarbij door I Rent n Go gestelde voorwaarden, is het de huurder toegestaan om het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van I Rent n Go terug te brengen. In dat geval blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop I Rent n Go het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Indien de huurder het voertuig eerder dan op de overeengekomen einddatum teruglevert, geeft dit geen recht op restitutie of kwijtschelding. I Rent n Go kan daarvan in het voordeel van de huurder afwijken, maar is daartoe niet verplicht.
Indien de huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van het voertuig, op de daartoe overeengekomen wijze, is I Rent n Go gerechtigd om het voertuig onmiddellijk terug te (doen) nemen. De huurder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die I Rent n Go als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van het voertuig moet maken om het voertuig weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de huurder, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een gebrek van het voertuig ontstaan als gevolg van een niet aan de huurder toerekenbare omstandigheid.
Indien het voertuig niet tijdig weer ter beschikking van I Rent n Go is gesteld, is I Rent n Go gerechtigd om de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Indien de overschrijding meer dan vijf uren bedraagt, is I Rent n Go gerechtigd om per dag tot 1,5 keer de daghuurprijs in rekening te brengen, onverminderd het recht van I Rent n Go om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het voertuig defect is geraakt en de huurder daardoor niet in staat was om het voertuig tijdig terug te leveren.
De huurder is gehouden het voertuig schoon aan I Rent n Go te retourneren. Onder schoon wordt verstaan: in ten minste dezelfde schone staat als waarin het voertuig aan de huurder is geleverd. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 30,- (excl. btw).
De huurder is gehouden het voertuig afgetankt aan I Rent n Go te retourneren, bij gebreke waarvan de kosten van aftanken, vermeerderd met € 10,- (excl. btw) handelingskosten, aan de huurder worden doorberekend.
Partijen controleren bij de teruglevering van het voertuig, zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid, of het voertuig tijdens de huurperiode onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan.


ARTIKEL 5. | KILOMETRAGES

De vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller van het voertuig, tenzij deze defect is geraakt, in welk geval de vaststelling naar redelijkheid geschiedt. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat door de huurder onmiddellijk te worden gemeld aan I Rent n Go.
Indien bij de vaststelling van het aantal gereden kilometers blijkt dat er gedurende de huurperiode of aan het einde daarvan, een overschrijding van het aantal kilometers per dag heeft plaatsgevonden, wordt deze overschrijding volgens het tarief als bedoeld in artikel 4.1 onder e aan de huurder in rekening gebracht.
De huurder dient zich in geval van door tussenkomst van I Rent n Go extern ingezet vervangend vervoer, te houden aan de aangegeven bijbehorende dagkilometrages van de betreffende verhuurmaatschappij. In geval van overschrijding van dat kilometrage, worden de werkelijke kosten van de meer-kilometers doorberekend aan de huurder.


ARTIKEL 6. | VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk op locatie van I Rent n Go, in gelijktijdige aanwezigheid van de huurder en een medewerker van I Rent n Go, tenzij I Rent n Go er uitdrukkelijk mee instemt dat partijen de afwikkeling van de verlenging op afstand en de daarbij door I Rent n Go gestelde voorwaarden regelen.
I Rent n Go is nimmer verplicht om een verzoek van de huurder tot verlenging van de huurovereenkomst te aanvaarden. Indien partijen overeenkomen dat de huurovereenkomst wordt verlengd, gelden daarvoor de voorwaarden die van toepassing zijn voor het tot stand brengen van een nieuwe huurovereenkomst, zoals bepaald in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient ten aanzien van de verlengde huurperiode dan ook volledig vooraf te worden betaald.


ARTIKEL 7. | GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De huurder staat ervoor in dat hij het besturen van het voertuig niet overlaat aan personen die in zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat besturen van het voertuig door hen niet is toegestaan dan wel zij daartoe kennelijk niet in staat zijn. De huurder is jegens I Rent n Go hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het voertuig veroorzaakt door eventuele andere personen aan wie hij het besturen van het voertuig overlaat. Indien de huurder het gebruik van het voertuig, al dan niet met zijn instemming, overlaat aan een ander, worden de gedragingen van die ander aangemerkt als gedragingen van de huurder. Dit geldt tevens ten aanzien van andere inzittenden van het voertuig.
De huurder is, indien hij het gebruik van het voertuig overlaat aan een ander, verplicht de verplichtingen en verboden ten aanzien van het gebruik van het voertuig, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, op te leggen aan deze andere en toe te zien op de nakoming daarvan.
De huurder zal als een goed huurder voor het voertuig zorgdragen. De huurder dient het voertuig te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het voertuig; het is de huurder onder meer dan ook niet toegestaan om het voertuig te gebruiken op een circuit, voor wedstrijden en voor snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven. Voorts is het de huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig redelijkerwijs niet geschikt is.
De huurder is gehouden om de eventuele lading van het voertuig voldoende te borgen.
De huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken, inclusief eventuele toevoegingen indien vereist, een en ander zoals is aangegeven, bijvoorbeeld in het huurcontract dan wel bij de brandstoftank van het voertuig.
De huurder zal ten minste wekelijks het niveau van de olie, koel- en remvloeistof, evenals de spanning van de banden controleren en indien nodig op peil brengen: dit alles in overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in het bij het voertuig behorende instructieboekje.
Indien I Rent n Go aan de huurder omtrent het gebruik van het voertuig aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
Behoudens normale slijtage, dient de huurder het voertuig gedurende de periode dat het voertuig hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het voertuig aan hem is geleverd. Het is niet toegestaan om veranderingen aan het voertuig aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de huurder komen. Het aanbrengen van toevoegingen aan het voertuig is dan ook niet toegestaan. Indien zulks desondanks geschiedt, maakt de huurder nimmer aanspraak op een vergoeding, onverminderd de plicht van de huurder om de toevoeging ongedaan te maken.
In geval gedurende de periode dat het voertuig ter beschikking van de huurder staat, sprake is van een voor de huurder kenbaar gebrek of van voor de huurder kenbare schade aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de verkeersveiligheid met zich kan meebrengen.
De huurder dient zorgvuldig om te gaan met alle met het voertuig meegeleverde bijbehoren, zoals de sleutel, het kentekenbewijs en andere documenten.
Het is de huurder niet toegestaan ten aanzien van het voertuig zelf herstel of onderhoud uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van I Rent n Go.
Het is de huurder niet toegestaan om het voertuig op een plaats achter te laten zonder het voertuig behoorlijk te vergrendelen. Voorts dient de huurder te vermijden dat het voertuig wordt blootgesteld aan andere dan normale risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.
Zonder voorafgaande, eventueel onder bijzondere voorwaarden verleende schriftelijke toestemming van I Rent n Go, mag het voertuig niet worden gebruikt in andere landen dan EU-landen en evenmin in enclaves van EU-landen buiten Europa. Het voertuig mag dan ook onder meer niet worden gebruikt in de volgende landen: Zwitserland, Albanië, Andorra, Azerbeidzjan, Bosnië Herzegovina, Wit-Rusland, Israël, Marokko, Moldavië, F.Y.R.O.M., Montenegro, Rusland, Servië, Tunesië, Turkije en Oekraïne. Bij overtreding van deze bepaling of van de voorwaarden waaronder i Rent n Go toestemming heeft verleend, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig en schade aan derden, ontstaan of anderszins verband houdende met verblijf van het voertuig in een van de landen. Zulks geldt ook indien het eigen risico is afgekocht.
De huurder doet I Rent n Go zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en omstandigheden betreffende het voertuig waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor I Rent n Go relevant is, zoals omtrent administratieve, civiele of strafrechtelijk beslaglegging op het voertuig. De huurder dient in geval van beslaglegging de deurwaarder of beslaglegger onverwijld mededeling te doen van het feit dat het voertuig eigendom is van I Rent n Go. Voorts dient de huurder I Rent n Go onverwijld mededeling te doen van de beslaglegging.
Ingeval van beslaglegging op het voertuig blijft de huurder gehouden tot de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslag, weer in het bezit van I Rent n Go is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van I Rent n Go liggen. Tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van I Rent n Go liggen, is de huurder gehouden I Rent n Go schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan het voertuig dienen na ontdekking daarvan onverwijld telefonisch aan I Rent n Go te worden medegedeeld. De huurder verleent I Rent n Go, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door I Rent n Go aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden. De huurder dient in zodanig geval terstond de instructies van I Rent n Go op te volgen.
In geval sprake is van beschadiging aan het voertuig veroorzaakt door een derde, of van diefstal of vermissing van het voertuig, dient de huurder daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en het verkregen aangifteformulier onmiddellijk aan I Rent n Go te verstrekken. De huurder dient zich van alle erkenning van schuld, in welke vorm dan ook, te onthouden. Voorts dient de huurder binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan I Rent n Go te overleggen, bij gebreke waarvan de daadwerkelijke schade aan de huurder in rekening kunnen worden gebracht.
Het is huurder niet toegestaan I Rent n Go ten opzichte van derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.


ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN I RENT N GO

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
I Rent n Go is slechts gehouden gebreken aan het voertuig te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van I Rent n Go zijn te vergen.
I Rent n Go is niet aansprakelijk voor schade aan door de huurder middels het voertuig vervoerde zaken.
Voor personenschade is I Rent n Go niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering van een ander dan van I Rent n Go of verstrekkingen uit anderen hoofde.


ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

De huurder is aansprakelijk voor alle schade van I Rent n Go die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende in dit artikel.
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of bewuste roekeloosheid van de huurder;
het voertuig aan een derde is doorverhuurd, ook indien I Rent n Go daarin heeft toegestemd;
het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij I Rent n Go ter inzage en zullen op het eerste verzoek van de huurder kosteloos worden toegezonden;
de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutel of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij I Rent n Go zijn ingeleverd;
de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en/of lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.
Indien krachtens een door I Rent n Go al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan I Rent n Go of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van ten hoogste € 5.000,- voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestelauto betreft, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan 1,80 meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van I Rent n Go.
De schade ten gevolge van de onmogelijkheid om het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van I Rent n Go, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.


ARTIKEL 10. | AANPASSING VAN DE HUURPRIJS BIJ LANGE TERMIJN HUUR

In geval de huurovereenkomst een langere looptijd heeft dan drie maanden, kan I Rent n Go de huurprijs in de navolgende gevallen dienovereenkomstig aanpassen:
in geval van wijziging van de kosten van de verzekering;
in geval van wijziging van de kosten van de houderschapsbelasting dan wel andere overheidsheffingen;
indien de kosten van onderhoud en reparatie zich met meer dan 5% sinds de ingangsdatum van de huurovereenkomst c.q. de vorige wijzigingsdatum van de huurprijs hebben gewijzigd. Bij berekening van de aanpassing zal worden uitgegaan van betreffende indexcijfers van het CBS.
De gewijzigde huurprijs gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd.


ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de overeengekomen huurprijs en waarborgsom, alsook de eventuele andere kosten die bij het aangaan van de huurovereenkomst vaststaan, vooraf door de huurder te worden voldaan.
De waarborgsom wordt aan de huurder terugbetaald onder aftrek van de eventueel nog openstaande kosten die de huurder aan I Rent n Go verschuldigd is, waaronder de eventuele kilometerprijs als bedoeld in artikel 4.1. onder e en de eventuele schade waarvoor de huurder krachtens deze algemene voorwaarden jegens I Rent n Go aansprakelijk is. In geval van schade wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor de huurder aansprakelijk is, overschrijdt. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna ten hoogste de waarborgsom minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
Ingeval de schade van I Rent n Go is veroorzaakt door derden en I Rent n Go de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. I Rent n Go zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen.
Betaling van bedragen die door de huurder zijn verschuldigd en niet reeds bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn voldaan, dient te geschieden bij teruglevering van het voertuig, doch voor zover deze bedragen niet dan reeds vaststaan, binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
Betaling dient plaats te vinden zonder beroep op korting of verrekening.
In geval betaling middels automatische incasso is overeengekomen en incasseren niet mogelijk blijkt, is I Rent n Go gerechtigd administratiekosten ten bedrage van € 45,- per storno aan de huurder door te berekenen, met dien verstande dat ten aanzien van een consumenthuurder niet van de ter zake geldende dwingende wetgeving wordt afgeweken.
Indien de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, de huurder zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst of beslag op het voertuig wordt gelegd, zijn de vorderingen op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Indien de huurder na tot betaling te zijn aangemaand, nalatig blijft de vordering te voldoen, is I Rent n Go gerechtigd de invordering uit handen te geven, in welk geval de huurder naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden is tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,-. Indien I Rent n Go aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Tevens is de huurder gehouden om de eventueel daadwerkelijke door I Rent n Go gemaakte kosten voor juridische bijstand en de eventuele daadwerkelijke door I Rent n Go gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden.
Bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid, wordt niet ten nadele van een consumenthuurder van het bepaalde in de Wet Incassokosten afgeweken.
Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.ARTIKEL 12. | ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST

I Rent n Go is gerechtigd de huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
de huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt;
de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
de huurder zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;
beslag op het voertuig wordt gelegd;
I Rent n Go van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als I Rent n Go hiervan vóór het sluiten van de huurovereenkomst op de hoogte was geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
De huurder zal alle medewerking aan I Rent n Go verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te (doen) stellen.
I Rent n Go is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van de huurovereenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die I Rent n Go ten gevolge van de ontbinding van de huurovereenkomst lijdt, te vergoeden.
Indien I Rent n Go de huurovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.
Na ontbinding van de huurovereenkomst is het de huurder niet langer toegestaan om het voertuig te besturen, tenzij I Rent n Go in verband met de teruglevering van het voertuig uitdrukkelijk anders voorschrijft.ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

Op elke huurovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van I Rent n Go aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft I Rent n Go het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Terug